Strona główna 

ZB nr 4(34)/92, Kwiecień '92


POTRZEBUJĄ TWEJ POMOCY


Poniżej drukujemy za Biuletynem Informacyjnym Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian (Marek Nowocień, Głowackiego 1B/18,57-200 Żabkowice Śląskie) angielskie teksty apeli o poszanowanie praw indiańskich, wraz z polskimi tłumaczeniami. Można je traktować jako petycje i zbierać pod nimi podpisy (jak w sprawie Czorsztyna), lub jako wzory indywidualnych listów. PSPI prosi o przesyłanie kopii list(ów) na adres : PSPI, skr. 4, 15-472 Białystok. Pod każdym listem powinno się znaleźć imie i nazwisko adres, nazwa kraju, podpis. Oczywiście listy i petycje wysyłajcie w języku angielskim.We joint the Havasupai Tribe in their fight to prevent Energy Fuels Nuclear Inc. from developing a uranium mine at one of the tribe's sacred sites.

Not only is the mine a violent of their religious beliefs, but the threat of radioactive contamination to the Havasu waters is intolerable.

We strongly urge you to actively support the Havasupai people by strongly opposing the Canyon Mine.


tlumaczenie:Łączymy się z plemieniem Havasupai w jego walce o powstrzymanie Energy Fuels Nuclear Inc. przed budową kopalni uranu na jego świętych miejscach.

Budowa kopalni jest nie tylko pogwałceniem wierzeń religijnych, ale także stanowi zagrożenie radioaktywne dla wód Havasu.

Usilnie nalegamy, byście aktywnie poparli lud Havasupai, sprzeciwiając się projektowi Canyon Mine.Adres plemienia:
* Havasupai Tribe, POB. 84,
Flagstaff, AZ 86002 USA.
Więcej informacji znajdziesz w ZB 24 s.34, ZB 30 s.22


APEL DO PREZYDENTA USA O "GEST PIĘĆSETLECIA"

We, the members and supporters of the Polish American Indian Friends' Association appeal to the United States Government and to you, Mr President, to show a gesture of goodwill toward the Native Americans after five centuries of their discrimination.

We ask you to free Leonard Peltier, imprisoned leader of the American Indian Movements and to give pardon to all Native Prisoners, especially to the death row convicts. tlumaczenie:

My, członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, apelujemy do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki i do Pana, Panie Prezydencie, o uczynienie gestu dobrej woli w stosunku do Tubylczych Amerykanów po pięciuset latach ich dyskryminacji.

Prosimy Pana o uwolnienie Leonarda Peltiera, uwięzionego przywódcy Ruchu Indian Amerykańskich oraz o akt łaski wobec wszystkuch tubylczych więźniów, szczególnie tych skazanych na karę śmierci.

Angielski tekst powyższego apelu (z dowolną ilośćią podpisów) prosimy wysyłać pod adres:
* The Honourable George H. W. Bush,
President of the United States of
America, The White House, 1600
Pennsylvania Avenue, N. W.,
Washington, D.C. 20500, USA.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobacz: TAWACIN nr 16 (s.30) lub napisz do redakcji TAWACINU (Wieław Karnabał, Dąbrowa, Szkolna 9, 62-069).


EUROPEJSKA AKCJA NA RZECZ INDIAN LUBICON LAKE CREE Z PÓŁNOCNEJ ALBERTY w zwiazku z oczekiwanym po 3 latach "zimnej wojny" wznowieniem negocjacji z rzadem Kanady

We, the members and supporters of the Polish American Indian Friends' Association write to you because of the still ongoing struggle of the Lubicon Lake Cree Nation.

Since you are ultimately responsible for the problems of the Lubicon People we ask you to undertake efforts to solve this issue once and for all. We strongly suggest that your government resumes true negotiations with the Lubicon People in order to achieve a settlement of the issue which includes an ecologically sound forest management with the participation and control of the Lubicon Lake Indian Nation.

We expect that during the negotiations no assaults on the Lubicon Territory or its natural resources will be undertaken and that we will be informed on your steps, so we could communicate the information to the Polish, European and Indian People.

tlumaczenie:

My, członkowie i sympatycy PSPI piszemy do Pana w związku z trwającą wciąż walką Narodu Lubicon Lake Cree. Ponieważ to Pan jest ostatecznie odpowiedzialny za problemy Lubikonów, prosimy Pana o podjęcie wysiłków w celu ostatecznego ich zakończenia. Prosimy stanowczo, aby Pana rząd podjął prawdziwe negocjacje z Ludem Lubicon w celu osiagnięcia porozumienia w kwestiach, które obejmują m.in. zarządzanie ekologiczne wrażliwymi lasami z udziałem i kontrolą Narodu Indian Lubicon Lake. Oczekujemy, że w czasie trwania negocjacji nie będą podejmowane żadne działania przeciwko Terytorium Lubikonów i jego zasobom, i że będziemy informowani o pańskich krokach, aby móc przekazać je Polakom, Europejczykom i Indianom.

Po jednym egzemplarzu tej petycji (po angielsku) prosimy wysłać pod następujące adresy:
* Prime Minister Brian Mulroney,
House of Commons; Ottawa, Ontario,
Canada K1A OA6.
** Lubicon Lake Indian Nation,
3536-103 Street, Edmonton, Alberta,
Canada T6J 1A4.
Jeśli chcesz wiezieć więcej zobacz: TAWACIN 6 (s.36), 17 (s.14) lub napisz do jego redakcji.


EUROPEJSKA AKCJA NA RZECZ APACZÓW I GÓRY GRAHAM

We, the undersigned people, deeply concerned about religious rights of the Apache People and their free access to their traditional sacred places, equally concerned about the future of Mount Graham in Arizona, USA - one of the most unusual ecosystem in North America - ask all Persons and Institutions involved in the construction of Mount Graham observatory - such as University of Arizona, Vatican and Max Planck Institute - to reconsider this project, more and more widely seen as miscalculated, moraly dubious, disrespectful and therefore dangerous to the Apache culture and natural environment.

Please, help us to save unique natural shrine of Mount Graham! tlumaczenie:

My niżej podpisani, głęboko zatroskani o religijne prawa Apaczów i ich swobodny dostęp do swoich tradycyjnych świętych miejsc, równie zaniepokojeni o przyszłość Góry Graham w Arizonie, w USA - jednego z najniezwyklejszych ekosystemów w Ameryce Północnej - prosimy wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w budowę Obserwatorium na Górze Graham - takie jak Uniwersytet Arizony, Watykan i Instytut Maxa Plancka - o ponowne rozważenie tego projektu, coraz powszechniej uważanego za błędny, moralnie wątpliwy, pozbawiony szacunku i dlatego groźny dla kultury Apaczów i środowiska naturalnego.

Pomóżcie nam ocalić unikalną naturalną świątynię - Górę Graham.

Po jednym egzemplarzy tej petycji (po angielsku) prosimy wysłać pod następujące adresy:

* Jego Światobliwość Papież Jan Paweł II, WATYKAN (lub pod adres dowolnego Arcybiskupstwa w Polsce, z prośbą o przekazanie Papieżowi)
** Prasident, Max Planck Institute, Residenz Str. 1 A, 800 MUNICH 2, GERMANY 089-21

Listy z poparciem, pomoc materialną oraz prośby o bliższe informacje można kierować do
* The Apache Survival Coalition, POB. 11814, TUCSON, ARIZONA 85734, USA.
Zob. też ZB 27 s.3, ZB 24 s.34


ZB nr 4(34)/92, Kwiecień '92

Początek strony